Mood haoje

Et laeven is duk ónplezerig
En mènnigein wèt dao get van,
Mer zit ge èns deep in d’n ozel
Och, maak d’r dan toch mer get van.

Want minse mèt mood in et laeve
Die merken tóch mènnige kieër,
Det juus in de duusjtere tieje
Tóch altiehd wèr hulpt ’t Livvenjieër.

En aochter gries zumpende wólke
Sjient èns tóch wèr zeker de zón
En noeët heb ich urges gelaeze
Det zónnesjien waas óp-pe bón.

Toe, griehp dus eur kans um te laeve,
Kóm minse haodt altiehd veul mood,
Want mood ès mélsien vur et laeve
En laochen is good vur et blood.