Paardenakkoord in 1743

Op 17 september 1743 werd in de Heerlijckheid Helden een overeenkomst gesloten tussen diverse inwoners om paarden ‘in de Broecken’ te laten grazen. Een van de ondertekenaars was Joannes (Jean) Janssen (1701-1760), een van mijn voorvaderen.

Er werd een ‘accordt ofte overeenkominge’ gesloten tussen diverse inwoners van de Heerlijckheid Helden. Dit akkoord ging over gemeenschappelijke weidegronden die niemands eigendom waren; ze waren eigendom van de gemeenschap. Hier kon men vee op laten grazen. Later zijn die gemene gronden door de overheid verkocht en toen werd en prikkeldraad om gezet en konden mensen daar niet meer zo maar op met hun vee.

Het document wordt door Jan Stercken (oftewel Joannes Janssen) ondertekend, waarbij een zekere P. Jurgens getuige was.

Accordt ofte overeenkominge van de hier naergespecificeerde inwoonders deser heerlijckheijdt Helden, aengaende hunne peerden, die op dese gemeijnte ofte in de gemeijntebroecken gaen weijen, soo bij daegen als nachten bij aldien eenige der selve peerden door den wolff veron geluckten ofte doodtgebeten wierden, dat in sulcken val het selve peerdt dat doodtgebeten is naer goetduncken van annen des verstaende sal getaxeert worden, ende door hun te samen sal vergoet worden aen den geenen die dat ongeluck overkomen is, den eenen soo wel als den anderen; ende sulx voor den tijdt tot den 17 September 1744 en verder niet, en verders van Jaer tot jaer tot den 17 September, soo langh sij desen accordt staen.

De Broecken is een oud woord. Bedoeld wordt een laaggelegen gebied dat nat blijft door kwel of is een langs een rivier of beek gelegen laag stuk land dat regelmatig overstroomt en ’s winters vaak langere tijd onder water staat.

Binnen Helden zijn er diverse landschappen geweest waar dit geweest kan zijn. Mijn familie, Stercken/Janssen, woonde op de Zandberg. Het is een veronderstelling dat het stuk ‘Broeck’ dat zij gebruikte langs de Kwistbeek, tussen Helden en Baarlo/Maasbree geweest is.